Algemene verkoopvoorwaarden

1. Begripsbepaling 
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben: 
AV : de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden; 
overeenkomst : elke overeenkomst zoals bedoeld in art. 2.1; 
de klant : een ieder die een overeenkomst met ons aangaat zoals bedoeld in art. 2.1; 
dagen : alle kalenderdagen; 
klachten : alle door de klant ingediende klachten ten aanzien van de hoeveelheid geleverde goederen of de kwaliteit ervan; 
verlies : elk materieel en/of immaterieel verlies dat wordt of zal worden geleden als direct of indirect gevolg van een gebeurtenis; 
goederen : alle producten die door Dunlop Protective Footwear aan de klant worden verkocht en/of geleverd; 
Dunlop Protective Footwear : Dunlop Protective Footwear B.V.; 
- wij/ons/onze : Dunlop Protective Footwear; 
- geschreven/schriftelijk : tevens met inbegrip van fax of e-mail. 

2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze AV zullen van toepassing zijn op en deel uitmaken van: 
a. al onze overeenkomsten; 
b. alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende toezeggingen; 
c. alle door ons uitgebrachte offertes voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomsten. 
2.2 De algemene voorwaarden van klanten zullen uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. 
2.3 Van de bepalingen in art. 2.1 en 2.2, alsmede de overige bepalingen in de AV, mag uitsluitend 
worden afgeweken na schriftelijke, door beide partijen ondertekende toestemming. 
2.4 Indien enige bepaling in deze AV nietig zou blijken, zullen alle overige bepalingen van kracht blijven. 
2.5 Indien de strekking van een nietige bepaling echter in zodanige mate beantwoordt aan een uitvoerbaar geachte bepaling dat laatstgenoemde bepaling als toegepast dient te worden beschouwd indien de nietige bepaling zou worden geschrapt, zal de nietige bepaling worden geacht het effect van deze uitvoerbare bepaling te hebben. 

3. Sluiten van overeenkomsten 
3.1 Onze offertes zullen vrijblijvend van aard zijn. 
3.2 Wij behouden ons het recht voor opdrachten te weigeren. 
3.3 Overeenkomsten zullen worden gesloten door middel van: 
a. schriftelijke en volledige aanvaarding van onze offerte door de klant. Voor zover de klant onze offerte aanvaardt met afwijkingen van geringe betekenis, zullen dergelijke afwijkingen geen deel uitmaken van de overeenkomst met ons en zal de overeenkomst in overeenstemming met onze offerte worden gesloten; 
b. schriftelijke bevestiging en volledige aanvaarding door ons van een door de klant gegeven opdracht. Wijzigingen op overeenkomsten zullen pas van kracht zijn indien schriftelijk door ons bevestigd; 
c. levering van de goederen en dan uitsluitend met betrekking tot de goederen die zijn geleverd in overeenstemming met 
de pakbon, indien de opdracht niet uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 

4. Prijzen 
4.1 Indien in de overeenkomst geen bindende prijs is vastgelegd, zullen onze prijzen op de dag van levering van kracht zijn. 
4.2 Wij zullen zijn gerechtigd alle kostenstijgingen door te berekenen aan de klant. 
Wij zullen de klant schriftelijk over een dergelijke doorberekening informeren. 
4.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief btw, overige belastingen en heffingen, transportkosten 
en verzekeringskosten. 

5. Levering en risico
5.1 Tenzij anders overeengekomen, zal de levering plaatsvinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan de klant dat de voor hem bestemde goederen gereed zijn voor transport in onze magazijnen of, indien geen kennisgeving is verstrekt, door het laden van de betreffende goederen in het transportmiddel. 
5.2 Indien wij zorg dragen voor het vervoer van de goederen zullen wij vrij zijn in de keuze van het transportmiddel. 
5.3 Wij zullen zijn gerechtigd in delen te leveren en elk deel afzonderlijk te factureren. 
5.4 Wij zullen te allen tijde zijn gerechtigd de goederen onder rembours aan de klant te leveren en de overeenkomst te ontbinden indien de klant weigert de goederen te betalen bij aankomst op de plaats van bestemming. 
5.5 Op het moment van levering op het afleverpunt van de klant zal het risico van de goederen overgaan op de klant. 
5.6 Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk een bepaalde leveringstermijn hebben gegarandeerd, dienen de vermelde leveringstermijnen 
nooit als deadlines te worden beschouwd. Indien enige tekortkoming in onze leveringsverplichting aan ons is toe te rekenen, dient de klant ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen (ten minste zes weken) om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, zonder dat de klant en/of enige derde recht heeft op vordering van enige vergoeding door ons van verlies en kosten. 
5.7 Indien wij de goederen na levering dienen op te slaan, zal dit plaatsvinden voor rekening en risico van de klant. Indien wij van mening zijn dat, gezien onder meer de kosten van opslag, de opeisbaarheid van de verkoopprijs of de naleving van overige verplichtingen door de klant niet langer opportuun is en de klant na een schriftelijke oproep daartoe de goederen niet binnen vijf dagen heeft afgehaald, zullen wij zijn gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant in bezit te nemen, de daaruit voortvloeiende opbrengst te innen en deze in mindering te brengen op de schuld van de klant aan ons. De klant zal in een dergelijk geval aansprakelijk zijn voor alle verliezen en kosten. 
5.8 Voor een toelichting op algemeen toegepaste handelsbegrippen, zoals f.o.b., c.i.f., etc., verwijzen wij naar de 
INCOTERMS van de Internationale Kamer van Koophandel zoals geldend op de datum waarop deze overeenkomst 
wordt gesloten. 

6. Overmacht 
6.1 Indien wij ten gevolge van overmacht niet aan één of meerdere van onze verplichtingen kunnen voldoen, zullen wij zijn gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de klant. 
6.2 Wij zullen te allen tijde zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij als gevolg van een niet aan ons 
toerekenbare tekortkoming niet aan onze uitvoeringsverplichting kunnen voldoen binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan. 
6.3 Wij zullen noch in het geval van art. 6.1 noch in het geval van art. 6.2 aansprakelijk zijn voor enige geleden verliezen, gemaakte kosten of winstderving. 
6.4 Het begrip overmacht is inclusief doch niet beperkt tot omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen en die ons belemmeren bij de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en omvat: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, blokkade, buitensluiting, verkeersopstoppingen, verstoring in de fabriek, verstoring in de levering van energie of grondstoffen/halffabricaten, ziekte onder personeel, het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door (onder)aannemers. 

7. Betaling 
7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen onze facturen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle 
betalingen dienen kosteloos te worden voldaan op ons kantoor of door middel van overschrijving naar een van onze bank- of 
girorekeningen. Korting of verrekening zal niet zijn toegestaan, tenzij de klant krachtens een wettelijke bepaling een direct opeisbare vordering op ons heeft die hij wenst te vereffenen en ons hierover binnen zeven dagen na factuurdatum heeft geïnformeerd.
7.2 De gefactureerde prijs zal echter te allen tijde direct opeisbaar zijn zonder dat hiervoor een vordering of ingebrekestelling is vereist indien de klant failliet wordt verklaard, verzoekt om tijdelijk uitstel van betaling, het beheer over zijn activa of enig deel daarvan verliest door beslaglegging of anderszins, of enige verplichting niet naleeft, ongeacht of deze uit hoofde is van een overeenkomst of de wet. 
7.3 Indien de klant niet volledig voldoet aan zijn verplichting om binnen de overeengekomen termijn te betalen, zal hij in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en dient hij ons vanaf dat moment maandelijks anderhalf procent rente over het totale verschuldigde bedrag te betalen, waarbij een deel van een maand als volledige maand zal worden beschouwd. Steeds na het verstrijken van een maand zal het bedrag waarover de rente wordt berekend, worden verhoogd met de over die maand verschuldigde rente. 
7.4 Indien de klant in gebreke is ten aanzien van zijn betalingsverplichting zullen wij zijn gerechtigd maatregelen te nemen om het bedrag te innen. De klant dient vervolgens de interne door ons te maken kosten te vergoeden, evenals alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de vordering. De hoogte van de kosten zal worden vastgesteld op basis van de kostenspecificatie(s) van de advocaat en/of gerechtsdeurwaarder die is/zijn belast met de inning. Onze interne kosten zullen worden vastgesteld op tien procent van het factuurbedrag met een minimum van € 100.-. Wij zullen uitsluitend zijn verplicht de gemaakte kosten aan te tonen voor zover deze het in de vorige zin vermelde percentage en bedrag overschrijden. 

8. Zekerheidsstelling 
Wij zullen te allen tijde zijn gerechtigd vooruitbetaling of een zekerheidsstelling van de klant te eisen ter garantie dat de klant 
aan zijn verplichtingen voldoet. Indien de klant niet binnen acht dagen aan een verzoek hiertoe voldoet, zullen wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien er reeds levering heeft plaatsgevonden, dient de klant de goederen direct voor eigen rekening aan ons te retourneren, doch ten hoogste één week na de datum van onze schriftelijke kennisgeving van ontbinding van de overeenkomst, zonder recht op enige vergoeding. De goederen zullen tot het moment van ontvangst en goedkeuring door ons voor risico blijven van de klant. 

9. Verzuim 
9.1 De klant is in verzuim: 
a. indien hij na toezending van een aanmaning heeft verzuimd om binnen acht dagen na ontvangst van de aanmaning volledig aan zijn verplichtingen te voldoen; 
b. zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien een vastgestelde termijn voor het voldoen aan een verplichting is verlopen zonder dat aan de verplichting is voldaan; 
c. zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien wij uit informatie aan de zijde van de klant kunnen 
opmaken dat hij niet volledig aan zijn verplichting zal voldoen; 
d. in gevallen waarbij niet aan een verplichting is voldaan en er is besloten dat er geen ingebrekestelling is vereist. 
9.2 Wij zullen indien de klant in gebreke is, zijn gerechtigd naleving van de verplichting te eisen en de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast zullen wij het recht hebben schadevergoeding te eisen. 
9.3 Wij zullen zijn gerechtigd alle leveringen op alle mogelijke rekeningen aan de klant op te schorten indien en zo lang de klant in verzuim is ten aanzien van enige verplichting jegens ons. 
9.4 Indien de klant ten aanzien van enige verplichting in verzuim is, zullen al onze vorderingen 
op de klant direct opeisbaar zijn. Vanaf diezelfde dag zal tevens de rente zoals bedoeld in art. 7.3 over deze vorderingen worden berekend, behalve indien er reeds een hoger rentepercentage was overeengekomen; in dit geval zal het hogere rentepercentage van toepassing zijn. 

10. Ontbinding 
10.1 Indien wij gebruikmaken van ons recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zal deze ontbinding plaatsvinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daartoe. 
10.2 Indien wij de overeenkomst hebben ontbonden, dient de klant alle eventuele verliezen en door ons gemaakte kosten te vergoeden, tenzij de ontbinding heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen in art. 6. De klant zal niet zijn gerechtigd vergoeding van enige verliezen en kosten van ons te vorderen. 
10.3 Na ontbinding van de overeenkomst dienen alle reeds geleverde goederen kosteloos aan ons te worden geretourneerd. Daarnaast zullen wij zijn gerechtigd om directe retournering te eisen van de goederen door degenen bij wie deze in bezit zijn. De goederen zullen voor risico blijven van de klant totdat ze door ons zijn ontvangen en goedgekeurd. 

11. Eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht 
11.1 Alle door ons geleverde goederen zullen ons eigendom blijven totdat de klant al onze vorderingen uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot deze goederen heeft voldaan en heeft betaald voor de in verband hiermee uitgevoerde werkzaamheden, vermeerderd met rente en kosten. 
11.2 Indien de klant goederen heeft gebruikt die onder eigendomsvoorbehoud door ons zijn geleverd en hiervan nieuwe goederen heeft vervaardigd, heeft hij in opdracht van ons gehandeld en is hij daarvan de houder. De klant zal pas eigenaar worden op het moment waarop het eigendomsvoorbehoud vervalt, te weten het moment waarop aan al onze vorderingen is voldaan. 
11.3 Voor zover wij meer vorderingen op de klant hebben anders dan zoals bedoeld in art. 11.1 en wij 
goederen hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, dient de klant op deze goederen een bezitloos pandrecht te vestigen, dat door ons dient te worden aanvaard, teneinde 
naleving van zijn verplichtingen jegens ons te garanderen. De klant dient onmiddellijk na ons verzoek een akte te ondertekenen om het pandrecht te vestigen. Hij dient in te staan voor zijn bevoegdheid om de goederen te verpanden en alle eventuele rechten op deze goederen te vermelden. 
11.4 De klant zal zijn gerechtigd om alle goederen waarop een eigendomsvoorbehoud berust 
of bezitloos pandrecht is gevestigd op de reguliere wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn fabriek. Met inachtneming van 
de bepaling in de voorgaande zin zal het de klant niet zijn toegestaan de in dit artikel bedoelde goederen te verpanden 
aan derden of op enige overige wijze afstand te doen van de goederen of om ten nadele van ons het wettelijke of feitelijke beschikkingsrecht zoals in dit artikel bedoeld 
over te dragen of te beperken. 
11.5 Indien de klant de goederen doorverkoopt, dient hij namens ons een bezitloos pandrecht te vestigen op zijn vordering op de klant als gevolg van deze verkoop. 
11.6 De klant dient de goederen zorgvuldig te onderhouden en afgescheiden van andere goederen op te slaan en herkenbaar aan te merken als ons eigendom. De klant dient de goederen te verzekeren tegen alle calamiteiten tegen de door ons gefactureerde waarde. Ingeval van verlies of beschadiging van de goederen ten gevolge van een calamiteit dient het verzekeringsgeld aan ons te worden voldaan. De klant dient zijn verzekeraars over deze verplichting te informeren en op ons verzoek de namen en adressen van zijn verzekeraars en exemplaren van de polissen aan ons te verstrekken. Wij zullen zijn gerechtigd deze verzekeraars te informeren over het feit dat het verzekeringsgeld voor de door ons geleverde goederen aan ons dient te worden voldaan. De klant dient bovendien op ons verzoek, voor zover dit nog niet van rechtswege is geschied, onmiddellijk een bezitloos pandrecht te vestigen op de vorderingen op de verzekeraar. 
11.7 Wij zullen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant in verzuim is ten aanzien van enige in dit artikel vermelde bepaling. De klant zal reeds in verzuim zijn door in strijd met een van deze verplichtingen te handelen. In een dergelijk geval zal geen ingebrekestelling zijn vereist.

12. Kwaliteit en klachten 
12.1 Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en de daarvoor gebruikte materialen, op voorwaarde dat de goederen op de normale, zorgvuldige wijze worden opgeslagen en gebruikt, in overeenstemming met onze instructies, voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd. 
12.2 De klant dient de goederen na levering te tellen, meten, wegen en controleren op zichtbare defecten, te controleren of de goederen overeenkomen met de overeenkomst, en de goederen op de reguliere wijze te controleren op onzichtbare defecten alvorens ze op te slaan of te gebruiken. Eenmaal in gebruik genomen goederen zullen als in overeenstemming met de overeenkomst worden beschouwd, tenzij een product een onzichtbaar defect blijkt te hebben dat niet op de normale wijze kan worden vastgesteld. Klachten ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde goederen zullen uitsluitend worden overwogen indien de goederen als 'eerste kwaliteit' goederen zijn geleverd. 
12.3 Klachten over aantallen, gewichten, maten en zichtbare of eenvoudig vast te stellen onzichtbare defecten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk acht dagen na levering van de goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Indien wij binnen deze periode geen schriftelijke klacht hebben ontvangen, zullen de goederen als in overeenstemming met de overeenkomst worden beschouwd. 
12.4 Indien een door ons geleverd product een onzichtbaar defect blijkt te hebben, dient er zo spoedig mogelijk doch uiterlijk acht dagen nadat het defect zich heeft geopenbaard of bekend had kunnen zijn, schriftelijk een klacht bij ons te worden ingediend. 
12.5 De klant zal niet langer recht hebben op uitoefening van enig vorderingsrecht indien: 
a. de klachtentermijn is verstreken, of 
b. een onzichtbaar defect zich meer dan een jaar na levering openbaart. 
12.6 Indien een product een defect vertoont waarover tijdig een klacht is ontvangen, zullen wij uitsluitend zijn verplicht het product te repareren of vervangen, of zullen wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de betaalde aankoopsom te vergoeden. Wij zullen zijn gerechtigd de vorm waarin deze vergoeding zal plaatsvinden geheel naar eigen goeddunken te bepalen. 
12.7 Indien wij besluiten een product te vervangen of de overeenkomst te ontbinden en de betaalde aankoopsom te vergoeden, zullen wij zijn gerechtigd een vergoeding aan de klant te factureren voor de periode waarin het product door de klant of derden is gebruikt. Deze vergoeding zal in dezelfde mate in verhouding zijn tot de aankoopsom als de gebruiksperiode tot de normale gebruiksduur van het product. 
12.8 Zelfs indien de klant van mening is dat een geleverd product ondeugdelijk is, zullen zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De klant zal niet zijn gerechtigd vermeende tegenvorderingen tegen ons te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen aan ons. 
12.9 Retourzendingen zullen uitsluitend door ons worden geaccepteerd indien kosteloos aan ons verzonden. Er zal pas een creditnota aan de klant worden verzonden nadat wij uitsluitend voor dit doel een overeenkomst met de klant hebben gesloten. 

13. Beperking van aansprakelijkheid 
13.1 Indien enig product een defect vertoont waarover tijdig een klacht is ontvangen, zullen wij niet jegens de klant 
of derden zijn gehouden tot enige vergoeding anders dan voortvloeiende uit art. 12. 
13.2 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of kosten als gevolg van fouten of tekortkomingen door ons of anderen gedurende de uitvoering van de overeenkomst of gedurende het gebruik van hulpmaterialen, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. 
13.3 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies en kosten als gevolg van opzet of grove nalatigheid door personen waarvan wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, ongeacht wie hun werkgever is. 
13.4 Indien de klant door ons geleverde goederen doorverkoopt of nieuwe goederen vervaardigt die (mede) door ons zijn geleverd en deze doorverkoopt, dient de klant deze afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheidsrisico's. De klant dient ons op ons verzoek onmiddellijk een kopie van de betreffende polis toe te sturen. 
13.5 Onze aansprakelijkheid zal te allen tijde zijn beperkt tot het bedrag dat krachtens de verzekering voor de betreffende vordering wordt uitgekeerd en het geldende eigen risico. 
13.6 Iedere vordering of ieder vorderingsrecht van de klant zal twee jaar na de datum van levering van de goederen vervallen. 
13.7 Dit artikel en artikel 14 hierna zullen tevens van toepassing zijn op de personen die zijn betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met onze opdracht. 

14. Vrijwaring 
De klant dient ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden, inclusief vorderingen in verband met 
vergoeding van verlies en kosten, buiten de bepalingen in artikel 13.1, als gevolg van ondeugdelijkheid van door ons 
geleverde goederen, fouten en tekortkomingen door ons en alle betrokkenen bij de uitvoering van de overeenkomst, het gebruik van 
hulpmaterialen of schending van de rechten van derden. 
De klant dient het verlies en de gemaakte kosten aan ons te vergoeden. 

15. Intellectuele eigendomsrechten van derden 
15.1 Indien wij voor de klant goederen vervaardigen met behulp van gereedschappen die de klant beschikbaar heeft gesteld of die in overeenstemming 
met zijn instructies zijn gemaakt, zoals mallen, houten schoenmallen of verf, of op basis van tekeningen, modellen, monsters 
of overige gegevens die de klant beschikbaar heeft gesteld, dient de klant te waarborgen dat wij geen inbreuk maken op de intellectuele 
eigendomsrechten van derden. 
15.2 Indien wij zouden vernemen dat een dergelijke productie en/of levering inbreuk inhoudt op enig recht van derden, zullen wij zijn gerechtigd de productie en/of levering van de betreffende goederen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden zonder verdere kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De klant zal zijn verplicht alle eventuele hieruit voortvloeiende verliezen en kosten volledig aan ons te vergoeden. 

16. Speciale goederen 
16.1 De klant dient de juistheid, volledigheid en eenduidigheid te waarborgen van alle specificaties, 
tekeningen, calculaties en overige gegevens die hij beschikbaar stelt en op basis waarvan wij speciale goederen 
voor de klant produceren. 
16.2 De klant dient te waarborgen dat door ons geproduceerde speciale goederen op basis van de specificaties, tekeningen, calculaties en overige gegevens die hij beschikbaar stelt, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze op de markt worden gebracht. 
16.3 Indien ondeugdelijkheid van of defecten aan goederen toe te rekenen is/zijn aan fouten, weglatingen, onduidelijkheid of overige 
onvolkomenheden in deze specificaties, tekeningen, calculaties en overige gegevens, of indien de speciale goederen 
ongeschikt zouden blijken voor het doel waarvoor ze op de markt worden gebracht, dient de klant ons 
te vrijwaren tegen eventuele hieruit voortvloeiende vorderingen van derden. De klant zal bovendien zijn verplicht door ons geleden verliezen en gemaakte kosten aan ons te vergoeden. 
16.4 De klant dient monsters van de speciale goederen te testen binnen veertien dagen nadat wij ze hebben verzonden. Indien wij niet binnen genoemde veertien dagen een kennisgeving van afkeuring hebben ontvangen, zullen de monsters als goedgekeurd worden beschouwd. 
16.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen wij zijn gerechtigd de speciale goederen 
die voor de klant zijn vervaardigd tevens voor derden te vervaardigen. 

17. Hulpmiddelen, tekeningen, etc. 
17.1 Tenzij anders overeengekomen zullen alle mallen, houten schoenmallen en overige hulpmiddelen, tekeningen, ontwerpen, modellen en overige gegevens die bij de vervaardiging van bepaalde goederen worden gebruikt en die door ons of 
in overeenstemming met onze opdracht zijn vervaardigd, ons eigendom blijven. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke 
hulpmiddelen, tekeningen, etc. zullen ons eigendom blijven. 
17.2 Indien mallen, tekeningen etc. die eigendom zijn van de klant naar onze mening dienen te worden vervangen of gerepareerd, zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant. 
Voor het onderhoud, de opslag, verzekering etc. van hulpmiddelen zal de klant ons jaarlijks een bedrag zijn verschuldigd gelijk aan tien procent van 
de productiekosten, met een minimum van € 250. 
17.3 Hulpmiddelen, tekeningen etc. die wij aan de klant beschikbaar stellen, mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden beschikbaar worden gesteld ter gebruik of inspectie zonder onze schriftelijke toestemming. De voorwerpen dienen onmiddellijk na gebruik of op ons verzoek kosteloos aan ons te worden geretourneerd. Indien de klant in strijd handelt met deze bepaling zal hij ons een direct opeisbare boete zijn verschuldigd van € 50.000,- per niet-naleving en € 5000,- per dag waarop de niet-naleving voortduurt, onverminderd ons recht op vergoeding van verlies en kosten. 
17.4 Wij zullen zijn gerechtigd gereedschappen, tekeningen etc. die eigendom zijn van de klant te vernietigen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden niet namens de klant zijn gebruikt, tenzij de klant uiterlijk één maand voorafgaand aan het verstrijken van genoemde periode heeft aangegeven 
deze te willen behouden. 

18. Grensoverschrijdende overeenkomsten 
18.1 Op overeenkomsten tussen Dunlop Protective Footwear en in het buitenland gevestigde klanten zal Afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

19. Toepasselijk recht 
Op alle wettelijke relaties tussen ons en de klant zal Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (het Verdrag van Wenen) wordt specifiek uitgesloten. 

20. Bevoegde rechter 
Alle geschillen tussen de partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel met dien verstande dat Dunlop Protective Footwear tevens zal zijn gerechtigd geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de klant statutair is gevestigd. 

21. Wijzigingen 
Het is ons toegestaan deze AV te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) zal/zullen van kracht worden op de datum 
waarop deze is/zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zoals in artikel 22 vermeld. 

22. Datum inwerkingstreding 
Deze AV zullen in werking treden op 1 februari 2014 en zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle.