Privacy Policy

Algemeen

Dunlopboots respecteert de privacy van haar klanten en wil daarom graag goed omgaan met hun persoonsgegevens. Dunlopboots streeft er dan ook naar om privacy van klanten, medewerkers en gedetacheerde personen zo goed mogelijk te waarborgen. En te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Inleiding

Het “Privacy Beleid Dunlopboots” is opgesteld om individuen te informeren hoe verwerking van persoonsgegevens plaats vindt. Deze “Privacy Verklaring Dunlopboots ” is afgeleid van het “Privacy Beleid Dunlopboots”. Deze privacyverklaring is beschikbaar op de Dunlopboots website: https://www.dunlopboots.com/nl/privacy-policy

Bedrijfsgegevens

In AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) termen is Dunlopboots en het “Dunlopboots netwerk” een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens zijn te vinden op onze website onder de menu optie “Over Ons

Toepasselijkheid

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de Dunlopboots en al haar dochter- ondernemingen en activiteiten welke direct gerelateerd zijn aan de websites, sales en marketing activiteiten van Dunlopboots.

Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij het bezoeken van de website en het plaatsen van een order laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer en dergelijke. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

 

Bij het gebruiken van onze site is er de mogelijkheid om te registreren of een gebruikersprofiel op de site aan te maken. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud of specifieke delen van de website, om te reageren op een enquête of om informatie aan te vragen. De informatie die je daarbij invoert, wordt gebruikt om aan je verzoek te voldoen, of om onze service of website te verbeteren.

 

Indien daarvoor toestemming is gegeven, dan kunnen persoonsgegevens ook door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden, of om je promotiemateriaal of informatie toe te sturen waarvan we denken dat het voor jou van belang is. We kunnen ook contact met je opnemen voor marktonderzoek of andere onderzoeksdoeleinden.

 

Bronnen van persoonsgegevens

Al uw gegevens worden door u zelf aan ons verstrekt.

Grondslag en doeleind verwerking persoonsgegevens

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze grondslag wordt beschreven in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij verwijzen u ook naar onze Cookie verklaring

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe niets aan derden tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt enkel plaats in de volgende gevallen:

  • Wij werken veel met cloud oplossingen en uw gegevens worden daarom ook bij onze cloud providers opgeslagen,
  • Wij geven uw gegevens door aan derden als het noodzakelijk is om de dienstverlening tussen ons en u uit te voeren, of
  • Wij geven uw gegevens door aan derden als de wet dat ons voorschrijft.

Persoonsgegevens moeten uitsluitend worden doorgegeven aan derde partijen buiten de EER (Europese Economische Ruimte), wanneer daarvoor garanties worden geboden, zoals het EU-US Privacy Shield.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.  Wij hebben daarbij te maken met allerlei verschillende wetten en regelgeving, die het voor ons zeer moeilijk maken om hier in detail te beschrijven hoelang een specifiek persoonsgegeven bewaard wordt.  Om meer informatie te verkrijgen hierover kunt u contact met ons op te nemen.

Uw Rechten ten aanzien van verwerking persoonsgegevens

Klanten van Dunlopboots beschikken over diverse rechten die ze kunnen uitoefenen, zoals:

  • Recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens
  • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • Recht om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen (data portabiliteit)

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen. De contactgegevens zijn te vinden onder “Bedrijfsgegevens”. Wij streven ernaar om binnen 30 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop Dunlopboots met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Dunlopboots maakt gebruik van een uitgebreide set van maatregelen om persoonsgegevens te beschermen op de website, netwerken, werkstations-/servers en databases. Denk daarbij aan beveiligde verbindingen, antivirus, antimalware, software updates, encryptie, beveiligd mailen, en nog tal van andere maatregelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen over uw persoon. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 AVG.

Functionaris Gegevensbescherming

Aangezien Dunlopboots geen bijzondere persoonsgegevens verzamelt of andere vereisten kent, is er geen Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele privacyverklaring is beschikbaar op de website van Dunlopboots.